เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1601104Global Citizenship
ความเป็นพลเมืองโลก
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-10:50302C5LECT500284216B  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.อนุเทพ สุขศรีวงศ์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ทิฆัมพร รอดขันเมือง
 • พันตำรวจเอกสุธี เอี่ยมเจริญยิ่ง (อ.พิเศษ)
 • อาจารย์ ดร.วัชระ เนติวาณิชย์ (อ.พิเศษ)
 • อาจารย์ธัญญธร สายปัญญา
 • อาจารย์ ดร.นิชานท์ สิงหพุทธางกูร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงศ์ มโนหาญ
 • อาจารย์เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน) ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ) ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) ชั้นปี 1
  180-124-56
  100-79-21
  100-31-69
  50-9-41
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    02 ศุกร์12:00-14:50302C5LECT50042179B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.อนุเทพ สุขศรีวงศ์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ทิฆัมพร รอดขันเมือง
 • พันตำรวจเอกสุธี เอี่ยมเจริญยิ่ง (อ.พิเศษ)
 • อาจารย์ ดร.วัชระ เนติวาณิชย์ (อ.พิเศษ)
 • อาจารย์ธัญญธร สายปัญญา
 • อาจารย์ ดร.นิชานท์ สิงหพุทธางกูร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงศ์ มโนหาญ
 • อาจารย์เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ ควบกับ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ควบปริญญาตรี 2 ปริญญา) ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1
  แพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
  กายภาพบำบัดบัณฑิต ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปี 1
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3
  บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 3
  การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พิเศษ) ชั้นปี 1 รหัส 6432503101 ถึง 6432503130
  8-0-8
  4-2-2
  6-2-4
  60-60-0
  40-40-0
  60-47-13
  60-58-2
  96-48-48
  98-14-84
  30-0-30
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    03 อาทิตย์09:00-11:50302C5LECT50044159B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.อนุเทพ สุขศรีวงศ์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ทิฆัมพร รอดขันเมือง
 • พันตำรวจเอกสุธี เอี่ยมเจริญยิ่ง (อ.พิเศษ)
 • อาจารย์ ดร.วัชระ เนติวาณิชย์ (อ.พิเศษ)
 • อาจารย์ธัญญธร สายปัญญา
 • อาจารย์ ดร.นิชานท์ สิงหพุทธางกูร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงศ์ มโนหาญ
 • อาจารย์เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปี 3
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปี 2
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 1 รหัส 6432402001 ถึง 6432402049
  91-27-64
  42-27-15
  24-0-24
  5-2-3
  200-195-5
  50-50-0
  3-0-3
  42-41-1
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    04 อาทิตย์13:00-15:50302C5LECT55953821B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.อนุเทพ สุขศรีวงศ์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ทิฆัมพร รอดขันเมือง
 • พันตำรวจเอกสุธี เอี่ยมเจริญยิ่ง (อ.พิเศษ)
 • อาจารย์ ดร.วัชระ เนติวาณิชย์ (อ.พิเศษ)
 • อาจารย์ธัญญธร สายปัญญา
 • อาจารย์ ดร.นิชานท์ สิงหพุทธางกูร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงศ์ มโนหาญ
 • อาจารย์เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 1 รหัส 6432402050 ถึง 6432402479
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปี 3
  349-291-58
  100-97-3
  10-0-10
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  Course Description
  การใช้ทักษะศตวรรษที่ 21 ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมและกฎหมาย สถาบันทางสังคมที่สำคัญ ความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้ง ในสังคม การเมืองและเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน กฎหมายที่สำคัญในการดำเนินชีวิต ตลอดจนความตระหนักในวิธีการปฏิบัติทางสังคมแห่งความเป็นพลเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล


  The implementation of the 21st century skills to take cognizance of the relationship between humans, society and laws; important social institutions; social conflict and conflict resolution; politics and economics in everyday life; vital laws for living; social-practice awareness on citizenship in local and international levels.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH