เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1203102Managing Organization and Entrepreneurship
การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:00-14:50301C5LECT50041288B  
อาจารย์:
 • อาจารย์วชิร พลบุญ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.ปณิตา ราชแพทยาคม
 • อาจารย์ ดร.Justin Kraemer
 • อาจารย์ผณินทร สิทธิพงศ์
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน) ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) ชั้นปี 1
  กายภาพบำบัดบัณฑิต ชั้นปี 1
  การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พิเศษ) ชั้นปี 1 รหัส 6432503101 ถึง 6432503130
  180-171-9
  100-78-22
  50-9-41
  100-65-35
  30-0-30
  วันสอบกลางภาค: 12 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 9 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
    02 อังคาร12:00-14:50301C5LECT500374126B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์วชิร พลบุญ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.ปณิตา ราชแพทยาคม
 • อาจารย์ ดร.Justin Kraemer
 • อาจารย์ผณินทร สิทธิพงศ์
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปี 2
  บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 2
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ) ชั้นปี 1
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6431804001 ถึง 6431804091
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6431804210 ถึง 6431804211
  42-38-4
  94-70-24
  47-35-12
  12-6-6
  150-67-83
  100-31-69
  83-82-1
  2-2-0
  วันสอบกลางภาค: 12 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 9 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
    03 พุธ12:00-14:50301C5LECT50041387B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์วชิร พลบุญ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.ปณิตา ราชแพทยาคม
 • อาจารย์ ดร.Justin Kraemer
 • อาจารย์ผณินทร สิทธิพงศ์
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปี 2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2
  นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 รหัส 6331601001 ถึง 6331601149
  นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 รหัส 6331601150 ถึง 6331601306
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3
  134-118-16
  3-0-3
  51-43-8
  138-107-31
  138-104-34
  2-1-1
  วันสอบกลางภาค: 12 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 9 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
    04 พฤหัสบดี12:00-14:50301C5LECT50041189B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์วชิร พลบุญ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.ปณิตา ราชแพทยาคม
 • อาจารย์ ดร.Justin Kraemer
 • อาจารย์ผณินทร สิทธิพงศ์
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2
  นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 รหัส 6331601307 ถึง 6331601556
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6431804090 ถึง 6431804211
  300-166-134
  42-30-12
  123-82-41
  92-87-5
  วันสอบกลางภาค: 12 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 9 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
  Course Description
  ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการจัดการธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างทัศนของการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบการทำธุรกิจ หน้าที่ต่างๆ ในการทำธุรกิจ เช่น การจัดการองค์กร ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การจัดการการเงินและบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การทำงานเป็นทีม การตลาด รวมทั้งการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ


  Basic essential skills for business management and entrepreneurship in order to create entrepreneur mindset; forms of businesses, business functions such as organization management, creative idea and innovation, financial and accounting management, human resources management, teamwork, marketing and effective business communication.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH