เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1001127Psychology in Daily Life
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่ออธิบายและทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ การรับรู้ตัวตนและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ความแตกต่างของบุคคลในมิติของบุคลิกภาพ พฤติกรรมการเรียนรู้ อารมณ์และแรงจูงใจ การรับรู้ทางสังคมและอิทธิพลของสังคมต่อพฤติกรรมของปัจเจก การทำความเข้าใจพฤติกรรมปกติและอปกติตามฐานคิดชีวจิตสังคม และการประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการเผชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลายเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข


An application in psychological principles and theories in an attempt to explain and understand human behaviors including self-perception and related issues; individual differences in domains of personality development, learning behaviors, emotion, motivation; social perception and social influence on individual behaviors; the influences of biopsychosocial model on both normal and abnormal behaviors; and a practical application of psychology in coping with various stressful situations to live happily.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH