เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1001127Psychology in Daily Life
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:50302C5LECT55051139B  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ประสาน เล้าอรุณ (Co-ordinator)  Send Mail
 • ดร.นาฏนภางค์ โพธิ์ไพจิตร์ (อ.พิเศษ)
 • อาจารย์ ดร.ปิยสรณ์ รอดศิริ
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 3
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปี 1
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ชั้นปี 4
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 3 รหัส 6232402177 ถึง 6232402353
  24-4-20
  91-34-57
  2-0-2
  202-194-8
  16-9-7
  50-11-39
  120-107-13
  วันสอบกลางภาค: 14 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
    02 อังคาร08:00-10:50302C5LECT55052030B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ประสาน เล้าอรุณ (Co-ordinator)  Send Mail
 • ดร.นาฏนภางค์ โพธิ์ไพจิตร์ (อ.พิเศษ)
 • อาจารย์ ดร.ปิยสรณ์ รอดศิริ
 • สำรองสำหรับ:
  นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6431601225 ถึง 6431601653
  นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6431601001 ถึง 6431601106
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 3 รหัส 6232402001 ถึง 6232402176
  1-0-1
  304-0-304
  100-0-100
  104-5-99
  วันสอบกลางภาค: 14 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
  หมายเหตุ: ดร.นาฏนภางค์ โพธิ์ไพจิตร์
    03 อังคาร13:00-15:50302C5LECT55051733B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ประสาน เล้าอรุณ (Co-ordinator)  Send Mail
 • ดร.นาฏนภางค์ โพธิ์ไพจิตร์ (อ.พิเศษ)
 • อาจารย์ ดร.ปิยสรณ์ รอดศิริ
 • สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม A) ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2
  นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6431601107 ถึง 6431601224
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6431804092 ถึง 6431804201
  112-91-21
  51-41-10
  110-0-110
  80-0-80
  วันสอบกลางภาค: 14 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
  หมายเหตุ: ดร.นาฏนภางค์ โพธิ์ไพจิตร์
    04 ไม่มีข้อมูล000B CLOSED 
  อาจารย์:
  วันสอบปลายภาค:
    05 พฤหัสบดี12:00-14:50302C5LECT550385165B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ประสาน เล้าอรุณ (Co-ordinator)  Send Mail
 • ดร.นาฏนภางค์ โพธิ์ไพจิตร์ (อ.พิเศษ)
 • อาจารย์ ดร.ปิยสรณ์ รอดศิริ
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปี 2
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2
  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ชั้นปี 2
  กายภาพบำบัดบัณฑิต ชั้นปี 1
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6431804001 ถึง 6431804091
  การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พิเศษ) ชั้นปี 1 รหัส 6432503101 ถึง 6432503130
  43-9-34
  47-31-16
  81-79-2
  31-25-6
  95-65-30
  83-82-1
  30-0-30
  วันสอบกลางภาค: 14 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
  Course Description
  การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่ออธิบายและทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ การรับรู้ตัวตนและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ความแตกต่างของบุคคลในมิติของบุคลิกภาพ พฤติกรรมการเรียนรู้ อารมณ์และแรงจูงใจ การรับรู้ทางสังคมและอิทธิพลของสังคมต่อพฤติกรรมของปัจเจก การทำความเข้าใจพฤติกรรมปกติและอปกติตามฐานคิดชีวจิตสังคม และการประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการเผชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลายเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข


  An application in psychological principles and theories in an attempt to explain and understand human behaviors including self-perception and related issues; individual differences in domains of personality development, learning behaviors, emotion, motivation; social perception and social influence on individual behaviors; the influences of biopsychosocial model on both normal and abnormal behaviors; and a practical application of psychology in coping with various stressful situations to live happily.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH