เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1013929Creative Society
สังคมสร้างสรรค์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเมือง และสังคมชุมชน การบวนการและพัฒนาการสังคมและเมืองสร้างสร้างสรรค์ที่น่าอยู่เป็นมิตร และยั่งยืน โดยเน้นประสบการณ์ร่วมกันของคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา การวัดและประเมินผลสังคม และเมืองสร้างสรรค์ นำไปสู่การเสริมคุณค่าทางสุนทรียภาพต่อสังคม และเมือง


Creative concepts for urban and social communities, and the process of developing urban societies to be peaceful, comfortable, and sustainable, emphasizing mutual-experience-based development as well as measurement and assessment of social and urban creativity for enhanced aesthetics in urban societies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH