เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1013931Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาสังคมศาสตร์
หน่วยกิต48 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ดำเนินการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีลักษณะสหวิทยาการ โดยแสดงให้เห็นถึงข้อเสนอทางทฤษฎี และมีข้อค้นพบทางวิชาการใหม่ ในพื้นที่ที่ซับซ้อนทางสังคม ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและการบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ มั่นคงและเป็นมิตร ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่พัฒนาขึ้น ภายใต้การแนะนำและอนุมัติของคณาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการเขียน และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์


Social sciences research adopting interdisciplinary approaches, to demonstrate new theoretical or academic findings applicable to generation of added value and high-value services in socially complex spaces, with the goal of creating a comfortable, secure, and friendly society, emphasizing application of social science theories to research methods developed by the candidate, approved by the supervisors, and implemented under the supervisors’ guidance throughout the dissertation writing and defense process.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH