เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1013928Social Media Paradigm
กระบวนทัศน์สื่อสังคม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการเรียนรู้วัฒนธรรมสื่อ แบบจำลองสื่อ ตลอดจนทฤษฎีสื่อสารมวลชน เพื่อประยุกต์ใช้กับปรากฎการณ์จริงในสังคม ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทสื่อ และการใช้สื่อโดยเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ประเมินและวิพากษ์ผลกระทบจากการใช้สื่อในมิติที่หลากหลาย


A study of social media culture, social media models, and mass communication theories, as well as their application to social phenomena; linking of social sciences concepts and theories to research in media roles and the use of media; and discussion and presentation of the use of social media in various dimensions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH