เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1013927Seminar on Specific Issues
สัมมนาประเด็นเฉพาะ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สัมมนาประเด็นการศึกษาที่เป็นปัญหาทางสังคม ภายใต้คำแนะนำอาจารย์ผู้สอน ประเด็นการค้นคว้าแต่ละเรื่อง ประกอบด้วยเนื้อหาจากแนวคิดและทฤษฏี วิธีวิจัย และผลการศึกษา จากเอกสาร รายงาน การวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหัวข้อวิจัยที่นักศึกษาสนใจ โดย การวิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์ เพื่อ พัฒนาสร้างกรอบแนวคิดทางสังคมใหม่


Seminar on of social issues under the advisor’s supervision, based on relevant theoretical concepts, research methodology, and previous studies, through analytical, critical and synthetic processes of developing a new social framework.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH