เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1013926Social Issues in Multidisciplinary Perspectives
ประเด็นทางสังคมในมุมมองเชิงพหุวิทยาการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การทำความเข้าใจและวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมผ่านมุมมองเชิงพหุวิทยาการ แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับพหุวิทยาการ แนวคิดเชิงจิตวิทยา แนวคิดเชิงปรัชญา แนวคิดเชิงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์สุขภาพ


Conceptualization and analysis of social issues from multidisciplinary perspectives, theoretical concepts of multidisciplinary practices, psychological concepts, philosophical concepts, sociological and anthropological concepts, and health sciences concepts.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH