เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1013925Social Discourses
วาทกรรมสังคม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วาทกรรมในฐานะที่เป็นปฏิบัติการทางสังคมผ่านการใช้ทรัพยากรทางภาษาในกระบวนการปฏิสังสรรค์ ปะทะ ประสาน เพื่อผลิตสร้างปฏิบัติการทางสังคมขึ้นใหม่ ภายใต้บริบทของปฏิบัติการทางวาทกรรมในสังคม แนวคิดเกี่ยวกับวาทกรรมวิเคราะห์ ในประเด็นปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ อุดมการณ์ ความเป็นใหญ่ ตรรกะและกฎเกณฑ์ที่จะทำให้วาทกรรมต่างๆ เกิดเป็นชุดความรู้ในยุคหนึ่งๆ โดยอาศัยกรอบวาทกรรมวิเคราะห์กับ วาทกรรมสถาบัน อัตลักษณ์ การเมือง และวาทกรรมวิเคราะห์เชิงทฤษฎีวิพากษ์


Discourses as social practices through the use of language resources for interactive, confrontational, and coordinative purposes, with the goal of creating new social practices in a given social discourse context, emphasizing application of discourse analysis frameworks, critical discourse theories, and discourses related to institutions, identities, and politics in order to generate discourse analysis concepts to explain social interactions, power interactions, ideology, domination, logic, and regulations that lead to a set of knowledge in a given era.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH