เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1013924Dissertation Seminar
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
นำเสนอผลการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่ยกร่างขึ้น ประกอบด้วย กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการจัดเก็บข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของดุษฎีนิพนธ์ และผลการศึกษาในความเป็นไปได้ของดุษฎีนิพนธ์เบื้องต้น ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมสัมมนาและผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นหัวข้อปัญหาของข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา


Presentation of theories and concepts related to the proposed dissertation topic, consisting of relevant theoretical concepts and frameworks, research methodology, and data collection procedure, as stated in the dissertation’s objectives, with a preliminary research feasibility report, seminars, and discussions with experts.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH