เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1013923Progressive Society Design
การออกแบบสังคมเชิงพิพัฒนาการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การออกแบบประสบการณ์ทางสังคมที่เป็นนวัตกรรมในกระบวนการบริการงานและสภาพแวดล้อม โดยมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของประสบการณ์ของผู้ใช้ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การบูรณาการเพื่อออกแบบประสบการณ์จากสาขาวิชาที่หลากหลาย การออกแบบการบริการที่มีมูลค่าสูง โดยบูรณาการทางสังคมศาสตร์ไปกับ จิตวิทยาและจิตวิทยาการรับรู้ ภาษาศาสตร์ สถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางสังคม การออกแบบเชิงกลยุทธ์ทางสังคม ข้อมูลอิเลคโทรนิค กลุ่มชาติพันธุ์ การตลาด และกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ออกแบบปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ประสบการณ์ทางการสื่อความหมายทางสังคม


Designing innovative social experiences for service and environmental processes, focusing on the quality of social and cultural experiences, integration of multidisciplinary experience design, and high-value service designs that integrate social sciences, psychology, perception psychology, linguistics, architecture and environmental designs, social product design, social strategy design, electronic data, ethnography, marketing, strategic management, social interaction designs, and effective experience in social symbolic communication.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH