เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1013922Research Methodology in Social Progressive Model
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมเชิงพิพัฒนาการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
นำกรอบแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์มาสร้างวิธีวิทยาที่เหมาะสม ทดลองแบบจำลองวิธีวิทยา บนฐานความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค และเครื่องมือวิจัยที่ซับซ้อนทางสังคมศาสตร์ การประยุกต์วิธีวิทยา เพื่อประเมินคุณค่าและค้นหารูปแบบที่เหมาะสม ด้านสังคมศาสตร์ สำหรับการแก้ปัญหาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเลือกประเด็นเรื่องที่สนใจของตนเอง ที่ต้องสร้างออกแบบรูปแบบและตามกรอบแนวคิดใหม่สำหรับการขับเคลื่อนด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Adoption of social sciences theories to develop appropriate methodology and to test active models using various techniques and complicated social sciences research instruments; application of social sciences research methodology to value assessment and formulation of appropriate models to solve social and human security problems; and conducting a study based on an individual’s topic of interest, through designing new conceptual frameworks for social and human security movement.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH