เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1013921Concepts and Theories in Progressive Society
แนวคิด และทฤษฎี สังคมพิพัฒนาการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เช่น ประชากร สิ่งแวดล้อม การกระทำของมนุษย์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง ความมั่งคั่งร่ำรวย สถานภาพทางสังคม รายได้ อุตสาหกรรม และอื่นๆ โดยมุ่งเน้น การสร้างกรอบแนวคิดที่เป็นสหสาขาวิชา รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ประเมินคุณค่า และยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างทางเลือกของการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากความหลากหลายของพลวัตทางสังคม


A review of social sciences concepts and theories in relation to changes in the 21st century world in terms of population, environment, human activities, technology, economy, politics, wealth, social status, income, industry, amongst others, with an emphasis on building interdisciplinary frameworks for future changes, value assessment, and life quality improvement, to create developmental alternatives based on diverse forms of social dynamics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH