เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807417Environmental Health Project
โครงงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการดำเนินการศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตรวจวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา จัดทำรายงาน และนำเสนอผลการศึกษา


Use research methodology to conduct the study of environmental health; analyze and summarize the results; provide a report and present the research results.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH