เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807416Environmental Laws and International Standards
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กฎหมาย พระราชบัญญัติ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม จริยธรรม จรรยาบรรณ และหลักการประกอบวิชาชีพในงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การแปลผลและการประยุกต์ใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อกำหนด และมาตรฐานสากล ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ


Laws, acts and regulations related to environmental health; moral and professional ethics in environmental health; environmental management standard; interpretation and application of laws, acts, regulations and international standards in environmental health management.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH