เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807415Global Environmental Crisis and Management
วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมโลกและการจัดการ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ที่มาและความสำคัญของวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมโลก สาเหตุ ผลกระทบ ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน ภัยพิบัติ ภาวะโลกร้อน ความมั่นคงด้านทรัพยากร


Introduction to global environmental crisis; cause and impact to human and environment; climate change; energy conservation; renewable energy; disaster; global warming; resource security.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH