เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807414Air Sampling and Analysis
การเก็บตัวอย่างอากาศและการวิเคราะห์
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เทคนิคการเก็บตัวอย่าง วิธีการตรวจวัด การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ และหลักการวิเคราะห์สารมลพิษอากาศ การตรวจวัดมลพิษอากาศในบรรยากาศ ภายในอาคาร การแปลผลข้อมูล และการประเมินเปรียบเทียบกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเก็บตัวอย่างอากาศและการวิเคราะห์ การเรียนรู้ประสบการณ์การเก็บตัวอย่างอากาศและการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานในสถานประกอบการจริง


Sampling techniques; measurement methods; analytical tools; principles of air pollutant analysis; air pollution measurement in the atmosphere; indoor air; data interpretation and comparative assessment of relevant laws or standards; application of technologies for air sampling and analysis; experiential learning on the air sampling and analysis at the real establishments.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH