เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807413Solid Waste and Human Excreta Treatment and Disposal Control
การควบคุมระบบบำบัดและกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากร่างกายมนุษย์, ระบบบำบัด การควบคุมระบบบำบัด เทคโนโลยีการกลับมาใช้ประโยชน์ และเทคโนโลยีการกำจัด การนำผลการวิจัยและการเรียนรู้ประสบการณ์การควบคุมระบบบำบัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์ที่ได้มาตรฐานในสถานประกอบการจริงมาประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรม


Principle and management of solid waste and human excreta; treatment system; treatment control; utilization technology and disposal technology; using literature reviews and experiential learning on the solid waste and human excreta treatment and control at the real establishments for applications and innovation developments.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH