เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807412Environmental and Health Impact Assessment 2
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1807322

Course Description
การบูรณาการความรู้ด้านการวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพกับสถานการณ์จริง การมีส่วนร่วมของประชาชน จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ


Integrating knowledge of the environmental and health impact assessment into real situations; public participation; report of environmental and health impact assessment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH