เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807324Work Integrated Learning in Environmental Health 2
บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1807205

Course Description
การบูรณาการความรู้และกระบวนการวิจัยในสถานการณ์จริง ฝึกทักษะการประเมินในงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม วางแผนการจัดการปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเป็นระบบ ริเริ่มนวัตกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝึกการทำงานเป็นทีม และการฝึกทักษะเป็นผู้ประกอบการ


Work integrated learning; practicing skill on environmental health impact assessment; systematic environmental and health management planning; initiating innovation for environmental health; team work; practicing in entrepreneurship.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH