เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807323Seminar for Environmental Health Innovation
สัมมนาทางนวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การสัมมนาเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับงานวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมทางอนามัยสิ่งแวดล้อม การอภิปรายและการนำเสนอข้อมูล


Seminar on research direction and environmental health innovation development; importance issues related to environment health and environmental innovation; ethical issues related to the environmental health innovation development; discussion and presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH