เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807322Environmental and Health Impact Assessment 1
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการ ขั้นตอนการวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประเมินความเสี่ยง การทำนายระดับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการพัฒนาโครงการ การกำหนดมาตรการบรรเทา การติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ


Principles; analysis procedures and evaluation of environmental and health impacts; risk assessment; predicting environmental and health impacts on project development; mitigation measures; monitoring of environmental and health impacts; laws and regulations; component of environmental and health impact assessment report.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH