เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807321Research Methodology of Environmental Health
ระเบียบวิธีวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมายและรูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล สถิติการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การสรุปและอภิปรายผล และการประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม


Definition and research design; research methodology; data collection; data quality verification; statistics; data analysis and interpretation; discussion and conclusion; application of research in environmental health.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH