เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807320Solid Waste and Human Excreta Management
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของมนุษย์
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แหล่งกำเนิด ชนิด องค์ประกอบ และลักษณะสมบัติของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของมนุษย์ ปัญหาและผลกระทบต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของมนุษย์


Sources; types; compositions and characteristics of solid waste and human excreta; problems and impacts on the environment and public health; solid waste and human excreta managements.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH