เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807319Air Pollution and Control
การควบคุมมลพิษทางอากาศ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แหล่งกำเนิด สาเหตุ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีต่อสุขภาพมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสารมลพิษทางอากาศ การตรวจวัดค่า การวิเคราะห์ และการตรวจประเมินสารมลพิษทางอากาศ หลักการป้องกัน ควบคุมมลพิษทางอากาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศ


Sources; causes and effects of air pollution on human health and environment; air pollutant composition; measurement; analysis and assessment; principle of protection and control; laws and regulations; application of technologies for air pollution control.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH