เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807318Rodent and Vector Control
การควบคุมสัตว์ฟันแทะและพาหะนำโรค
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความสำคัญ ชนิด และวงจรชีวิตของสัตว์ฟันแทะและพาหะนำโรค การสำรวจความชุก การก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุข การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การป้องกันและควบคุม


Importance; type and life cycle of rodents and vectors; prevalence survey; causing public health problems; environmental sanitation; protection and control of rodents and vectors.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH