เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807317Food Sanitation and Safety
การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและวิธีปฏิบัติด้านสุขลักษณะอาหาร มาตรการตรวจสอบและควบคุมแหล่งผลิตอาหาร การออกแบบการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตอาหารที่ดี การประยุกต์ระบบวิเคราะห์จุดอันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เทคนิคและกระบวนการวิเคราะห์คุณลักษณะและการปนเปื้อนของอาหาร การตรวจประเมินและให้คำแนะนำ การนำผลการวิจัยและการเรียนรู้ประสบการณ์การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานในสถานประกอบการจริงมาประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรม


Principles and practices of food sanitation; audit and control standards of food production; designing facilities in food related processes; rules and methods of food production; application of hazard analysis and critical control point in food related processes; techniques and analytical methods of characteristics and food contamination; assessment and advice; development of new concepts or innovations in food sanitation and safety; using literature reviews and experiential learning on the food sanitation and safety at the real establishments for applications and innovation developments.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH