เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807316Environmental Health Toxicology
พิษวิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการของพิษวิทยาในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม การสะสมของสารพิษในระบบนิเวศน์ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารพิษ กลไกการเกิดพิษและการตอบสนองของร่างกาย ตัวชี้วัดทางชีวภาพในการบ่งชี้ความเป็นพิษ การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการได้รับสัมผัสสารพิษ


Principles of environmental health toxicology; accumulation of toxicants in the ecosystem; the relationship of amount of toxicants; toxic mechanism and response of the body; biological indicators for identifying toxicity; health risks assessment of exposure to toxicants.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH