เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807315Sewage and Wastewater Treatment
การบำบัดน้ำเสียและน้ำเสียชุมชน
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แหล่งกำเนิดและลักษณะของน้ำเสีย หลักการบำบัดน้ำเสีย แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการออกแบบระบบบำบัดเบื้องต้น การดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง การเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย การนำผลการวิจัยและการเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานในสถานประกอบการจริงมาประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรม


Source and wastewater characteristics; principles of wastewater treatment; mathematical models for basic design of treatment systems; operation of various wastewater treatment systems; wastewater quality standards; selection of wastewater treatment systems; using literature reviews and experiential learning on the wastewater treatment systems at the real establishments for applications and innovation developments.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH