เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807314Water Supply Management
การจัดการน้ำประปา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พื้นฐานการจัดการน้ำประปา ประเภทของแหล่งน้ำดิบ การผลิตน้ำประปา การปรับปรุงคุณภาพ และระบบการแจกจ่ายน้ำ มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา การประยุกต์ใช้ความรู้ในการผลิตน้ำประปา การเลือกใช้ระบบการผลิตน้ำสะอาด การนำผลการวิจัยและการเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการน้ำประปาที่ได้มาตรฐานในสถานประกอบการจริงมาประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรม


Basic of water supply management; type of raw water source; water supply systems; water quality improvement; water distribution systems; water quality standards; application of knowledge in water supply; selection of water supply systems; using literature reviews and experiential learning on the water supply management at the real establishments for applications and innovation developments.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH