เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807313Environmental Economics
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมาย แนวคิด และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ แนวคิดและเทคนิคทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทฤษฎีเกี่ยวกับตลาด อุปสงค์ อุปทาน ภาษีและค่าธรรมเนียมมลพิษ ทฤษฎีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ทักษะเบื้องต้นในการวางแผนธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม


Definition; concept; and application of economics theory; environmental economics concepts and techniques; theory of marketing; demand, supply; emission tax and permission; cost-effectiveness evaluation; natural resources and environment managements; application of economic principles in environmental health; basic planning skills for environmental business.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH