เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807205Work Integrated Learning in Environmental Health 1
บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การบูรณาการความรู้กับการทำงานจริง ทักษะการเรียนรู้งานด้วยตนเอง ฝึกทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ในการสำรวจปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝึกทักษะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และฝึกการทำงานเป็นทีม


Work integrated learning; self-learning skills; practicing skill on applying knowledge for surveying environmental health aspects; practicing skill on relationship analysis in environmental and health aspects team work.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH