เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807204Disease Prevention and Control
การป้องกันและควบคุมโรค
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
คำจำกัดความเกี่ยวกับการเกิดโรค ความสำคัญ ธรรมชาติและสาเหตุของการเกิดโรค พยาธิสภาพ การวิเคราะห์ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเกิดโรค ระบาดวิทยาของโรค โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โรคประจำถิ่น โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ การป้องกันและควบคุมโรค


Definition of disease ; the importance; nature and causes of diseases; pathology; analysis of environmental factors affecting the disease; epidemiology; communicable and non-communicable diseases; endemic disease; emerging and re-emerging diseases; prevention and control of diseases.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH