เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807103Introduction to Occupational Health and Safety
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมาย หลักการ ความสำคัญและขอบเขตงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ การประเมินปัจจัยเสี่ยงและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การฝึกสำรวจและการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น


Definition; principle; importance and scope of occupational health and safety; principles of occupational disease prevention; risk assessment and improvement of working environment; laws and regulations related to occupational health and safety; practices on surveying and analyzing of initial occupational health and safety issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH