เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807102Introduction to Environmental Health
อนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมาย หลักการ ความสำคัญและขอบเขตงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม บทบาทหน้าที่ของนักอนามัยสิ่งแวดล้อม การฝึกสำรวจและการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเบื้องต้น


Definition; principle; importance and scope of environmental health; relationship of health and environment; environmental treatment and control; laws and regulations related to environmental health; roles of environmental health officers; practices on surveying and analyzing of initial environmental and health issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH