เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807325Chemistry of Water and Wastewater Analysis
เคมีวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
คุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ของน้ำและน้ำเสีย การเก็บตัวอย่างและกระบวนการตรวจวิเคราะห์ เทคนิค การแปลผลและประยุกต์ใช้ การเรียนรู้ประสบการณ์การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียที่ได้มาตรฐานในสถานประกอบการจริง


Physical; chemical and biological properties of water and wastewater; sampling; analytical methods and techniques; data interpretation and application; experiential learning on the water and wastewater analysis at the real establishments.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH