เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807202Applied Physics for Environmental Health
ฟิสิกส์ประยุกต์ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในการศึกษาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กฏของก๊าซคลื่นรังสีในธรรมชาติ ความสั่นสะเทือน การเคลื่อนที่ของน้ำและอากาศในธรรมชาติ การถ่ายเทความร้อน การถ่ายเทมวล สมดุลความร้อน พลังงานในชีวิตประจำวัน


Application of physics to the study of environment and the solution of environmental problems; gas law; natural radiation; vibration; water and air movements in the nature; heat transfer; mass transfer; heat balance, energy in daily life.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH