เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1501917Artificial Intelligence and Machine Learning
ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง การเข้าถึงข้อมูลและการเรียนรู้ ระบบอัจฉริยะ กลไกสัมปชัญญะ


Concepts of AI and Machine Learning, data accessing and learning, smart systems, conscious mechanisms.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH