เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1501916Network Convergence
การหลอมรวมของระบบเครือข่าย
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การหลอมรวมตัวกันของเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งรวมถึงการหลอมรวมของ เสียง วิดีโอ ภาพ ข้อมูล โดยใช้รูปแบบการสื่อของระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งในรูปแบบของโครงข่ายไร้สายและใช้สาย


Converging communications technologies; including the convergence of Voice, Video, image, and data over Internet Protocol over wired and wireless networks.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH