เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1501915Algorithms in Signal Processing
ขั้นตอนวิธีสำหรับการประมวลผลสัญญาณ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทบทวนสัญญาณและระบบเวลาแบบต่อเนื่องและเวลาแบบเต็มหน่วย การวิเคราะห์ฟูริเยร์ การแปลงลาปลาซและการแปลงซี การแปลงฟูริเยร์แบบเร็ว การแปลงฟูริเยร์เวลาช่วงสั้นและการประยุกต์ การออกแบบวงจรกรองดิจิตอล เทคนิคและขั้นตอนวิธีการลดสัญญาณรบกวน การจำลองปริภูมิสเตท หลักการและขั้นตอนวิธีการการกรองสมัยใหม่


Review of continuous- and discrete-time signals and systems concepts; Fourier analysis; Laplace and Z-transform; fast Fourier transform (FFT) ; short-time Fourier transform (STFT) and applications; digital filter design; Noise reduction Techniques and algorithms; State-space modeling; modern filtering concept and algorithms
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH