เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1501912Embedded System Design and Sensor Technology
การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีอุปกรณ์ตรวจจับ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การออกแบบระบบดิจิทัลฝังตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์ โปรแกรมฝังตัว ระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ หลักการออกแบบร่วมของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ การจำลองฮาร์ดแวร์และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ การทำต้นแบบด้วยเอฟพีจีเอ


Design of embedded digital systems; microcontrollers, embedded programs, real-time operating systems, design methodologies, hardware-software code design, hardware modeling and computer-aided design, prototyping with FPGAs.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH