เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1501906Preliminary Research for Dissertation
การวิจัยชั้นต้นสำหรับดุษฎีนิพนธ์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การตั้งสมมติฐาน การกำหนดขอบข่ายและหัวข้อวิจัย การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โดยการทดลองปฏิบัติ การร่างแนวทางแก้ปัญหาที่น่าจะเป็นไปได้ และการสนทนาแลกเปลี่ยนในงานวิจัยด้านต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการทำดุษฎีนิพนธ์


Research hypothesis, scope of work and research topic, feasibility analysis through practicing, draft of possible methodology, and discussion in research area for preparation for doctoral dissertation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH