เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1501905Research Methodology in Computer Engineering
กระบวนการวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
รูปแบบและหลักการวิจัยทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ลักษณะของการวิจัยระดับปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การทบทวนวรรณกรรมเพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอก จริยธรรมในการทำงานวิจัยและนำเสนอผลงาน


Research methodology in computer engineering, characteristics of computer engineering doctoral research, literature review for doctoral research, ethics in research and presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH