เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1100720Microbial Evolution
วิวัฒนาการของจุลินทรีย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเปลี่ยนวิวัฒนาการจากโปรคาริโอตไปสู่ยูคาริโอต การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตภายในเซลล์ขั้นปฐมภูมิ จุดกำเนิดของไมโทรคอนเดรียและยูคาริโอตที่ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ จุดกำเนิดของคลอโรพลาสต์ พืชและสาหร่ายสีเขียว การเปลี่ยนวิวัฒนาการจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวไปสู่สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ อิทธิพลของอาเคียและแบคทีเรียต่อการพัฒนาเป็นยูคาริโอต ยูคาริโอตในวงศ์วานวิวัฒนา


Evolutionary transition from prokaryotic to eukaryotic life; primary endosymbiosis, origin of mitochondria and non-photosynthetic eukaryotes, origin of chloroplasts, plants and green algae; evolutionary transition from unicellularity to multicellularity; influence of archaea and bacteria on eukaryotic development; eukaryotes in the tree of life
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH