เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2301721Special Topic in International Development
หัวข้อพิเศษในการพัฒนาระหว่างประเทศ
สังกัดนวัตกรรมสังคม, สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หัวข้อพิเศษในการพัฒนาระหว่างประเทศซึ่งจะเสริมสร้างความเข้าใจของผู้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดผ่านการวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมที่สำคัญและการพัฒนาระหว่างประเทศในบริเวณชายแดน


Special topics in international development to enhance the students’ understanding of theories and concepts through an analysis of important social issues and international development in the border region
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH