เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2301714Historiography
ประวัติศาสตร์นิพนธ์
สังกัดนวัตกรรมสังคม, สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฏีเพื่อการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ กระบวนคิดเชิงวิพากษ์ต่อประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ ใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือเพื่อเข้าใจอำนาจทางการเมืองและพลังทางสังคม รวมถึงเข้าใจกระบวนการสร้างรัฐ-ชาติและการพัฒนา นอกจากนั้นแล้ววิชานี้ยังเป็นการทำความเข้าใจเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ที่เป็นต้นตอของความขัดแย้ง อีกทั้งยังเป็นการประยุกต์เพื่อสืบสาวหาสาเหตุปัญหาสังคมในปัจจุบัน


Theories of history, systematic critical on history, the process of history as a tool of political and social power, as well as nation-state building and its development. The course will also cover historical factors that lead to political and social conflicts, and applying history to investigate and understand the roots of those conflicts.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH