เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2301713Gender and Development
เพศสภาวะกับการพัฒนา
สังกัดนวัตกรรมสังคม, สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดและทฤษฎีเชิงวิเคราะห์วิพากษ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นเพศสภาพกับการพัฒนา เพื่อนำไปสู่การสร้างนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ รายวิชามุ่งเน้นทฤษฎีว่าด้วยเพศสภาพ, เพศสภาพกับการพัฒนา และข้อถกเถียงเชิงสตรีนิยม, ทั้งยังสำรวจประเด็นเกี่ยวความสามารถในการผลิต (ทั้งงานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) ของสตรี, การผลิตซ้ำ (เช่น การให้กำเนิด, สุขภาพและครอบครัว), เพศสภาพและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มอำนาจให้แก่สตรี และกระบวนการเคลื่อนไหวของสตรี


Critical and analytical theories and concepts to understand gender and development that contribute to policy formation and practice. It focuses on theories of gender, gender and development, and feminist critiques. It will also examine issues of production (formal and informal work), reproduction (child birth, health and family), gender and environment, empowerment of women, and women’s movements.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH