เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2301712Human Rights and Development
สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนา
สังกัดนวัตกรรมสังคม, สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎี ข้อถกเถียง และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนกับการพัฒนา รวมถึงพัฒนาการเชิงปรัชญาของแนวความคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม การก่อตัวของนโยบายและระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ทั้งยังมุ่งสำรวจการเปลี่ยนแปลงของกรอบแนวคิดของกลุ่มผู้ปฏิบัติการพัฒนาจากมุมมองการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ไปสู่แนวคิดการพัฒนาที่ให้ความสำคัญแก่เรื่องสิทธิ ซึ่งท้าทายต่อการปฏิบัติการพัฒนาเพื่อลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับโลก


Theories, debates and issues concerning the relationship between human rights and development. It covers philosophical development of ideas about human rights and social justice as well as historical policy and legal formations on human rights. It also explores about changing approaches among development practitioners from basic needs approach, capability approach to rights-based approach. It helps to challenge global poverty and inequality in development practice.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH