เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2301711Community Resilience and Inclusive Growth
ความสามารถในการยืดหยุ่นปรับตัวของชุมชนและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
สังกัดนวัตกรรมสังคม, สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความสำคัญของการเติบโตที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคมอย่างเท่าเทียม รายวิชานี้นำเสนอแนวคิดและแนวพินิจที่มีต่อความยากจน, ความไม่เท่าเทียมและความยุติธรรม นอกจากนี้จะมีการพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความสามารถในการยืดหยุ่นปรับตัวที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและรักษาระดับการเจริญเติบโต


Significance of growth generated and distributed to all stakeholders in the society. Concepts and approaches to poverty, inequality, and justice will be introduced. In addition, resilience as the approach and tool to strengthen community and maintain growth will also be elaborated.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH